Forgot password?
farley
 1. 淡定猫

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc1OTAwMDI0/v.swf"]
 2. 110107

  [img src="http://catf.me/photos/77e00166b4ce6bf69a75d42aec3c9d62.jpg" width="500" height="359"]
 3. 这是我们的地盘

  [img src="http://catf.me/photos/18ab0e13ae94f089795189f30d577f53.jpg" width="640" height="480"]
 4. 好看不

  [img src="http://www.redoufu.com/wp-content/uploads/2011/01/new_gif_selection_38.gif"]
 5. 寂寞了
 6. 太欢乐了

  [video src="http://www.tudou.com/v/00uPTI4qSFs/v.swf"]
 7. 俺是蜘蛛喵

  [img src="http://catf.me/photos/f1f334ad5ac2519f75054cc033e0285c.jpg" width="600" height="800"]
 8. 我不是天然呆,我只是天生SB
 9. 我要去学习去 泪奔~~o(>_<)o ~~
 10. 谁说狗聪明来着

  [img src="http://catf.me/photos/b86b559a58bc61c9eece777fd5a6327d.jpg" width="400" height="300"]
 11. 很久没写过信了啊
 12. 走光了

  [img src="http://catf.me/photos/c6df246f957fdf690f25f78dea0e153d.jpg" width="480" height="640"]
 13. 我在学习!
 14. 求电影推荐
 15. 110104

  [img src="http://catf.me/photos/1f4c7d41fe80db55015cbbb705daecf0.jpg" width="640" height="455"]
 16. [link url="http://www.xiami.com/artist/58888"]
 17. 喵饭又变英文了囧
 18. 胡子留着不想刮
 19. 德国汉堡大学动物学家哈拉尔德・施利曼认为,猫狗其实没什么不共戴天之仇,它们只是情感表达不同,沟通不畅罢了。比如狗摆动尾巴是表示友好,而在猫的认识中这个动作意味着“别惹我,滚开”!相反,猫把尾巴挑起来是表示友好,在狗的语言里却是一种挑衅。它们仅仅因为“误解”,恶意相向了千百年。
 20. 我这半年和女生说话不超过十句,近两个月也没有运动…快点放假呀!
More