Forgot password?
farley
 1. 好吧我也很无聊=。=
 2. 我刚刚在@心理成长 做了#伯恩斯抑郁状况测试#,我的#抑郁状况#是:“中度抑郁。得分在这个范围内足以说明你的痛苦已非常深重。我们大多数人只会暂时情绪低落,一般很快就能摆脱。如果你的得分这个范围内超过两个星期,请务必考虑专业治疗。” 推荐你也来做一下:[link url="http://types.yuzeli.com/survey/bdc25/"]
 3. 醒早了…
 4. 我想安静的生活,远离计算和敷衍。
 5. 总想下点什么 下点什么呢?
 6. 110418

  [img src="http://catf.me/photos/53da289da30e4e4c5a3ee3ebbd38bd73.jpg" width="500" height="334"]
 7. 我的眸!要瞎了吗!
 8. 用力放松,好好睡一觉,晚安~
 9. 日常3
 10. 110417

  [img src="http://catf.me/photos/3a384f39e756556542a92fbdde443e09.jpg" width="479" height="700"]
 11. sing it for japan

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjU4ODAwNjA4/v.swf"]
 12. 世界铁哥们儿日…
 13. 发现和邪社有喵友链接——“acg博客社区”
 14. 无聊死=.=
 15. 一些人去三国杀了 寝室里就我一个活人
 16. 110416

  [img src="http://catf.me/photos/a1c53cd4fae91d15e8b52a15a6558510.jpg" width="640" height="425"]
 17. [link url="http://konachan.com/post/show/80546"]这些都是谁?
 18. 总是在想些乱七八糟的东西
 19. 早安人类
 20. 哦漏

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjUxNTA2MzY4/v.swf"]
More