Forgot password?
tomdotk
 1. snowman[link url="https://wokwi.com/projects/346507527403340372"]
 2. New light

  [img src="https://catf.me/photos/57cd57c215ed024e6096b5370a945210.jpg" width="1080" height="810"]
 3. Crude buster

  [img src="https://catf.me/photos/9b7f3936bad00787641d3501ba503507.jpg" width="456" height="283"]
 4. Retired radio

  [img src="https://catf.me/photos/ac99fc83cc35e8b6de92cbaa72e15ebe.jpg" width="1080" height="810"]
 5. AI作画

  [img src="https://catf.me/photos/d41f21673d9ae1a62165bbc1f08a409b.jpg" width="1080" height="608"]
 6. Day 2

  [img src="https://catf.me/photos/ce95d3526ab65b3eeb24c87f2c9fec47.jpg" width="1080" height="810"]
 7. Dayone

  [img src="https://catf.me/photos/a7e44db2fa5bdb7c0dc7cf4a07549dec.jpg" width="608" height="1080"]
 8. 搜了下,XMG APEX 15 MAX (E22) 用的就是蓝天 NH5xVR 模具,官网有下载 BIOS:[link url="https://download.schenker-tech.de/package/xmg-apex-15-max-xap15xe22/"]​
 9. This is end of the test

  [img src="https://catf.me/photos/8aca2a938f38c07982dc2070b9338cd0.jpg" width="1080" height="810"]
 10. local

  [img src="https://catf.me/photos/739ddcefa22bf445a5c0c641a32b392e.jpg" width="1080" height="810"]
 11. No mouse 🐁 OK

  [img src="https://catf.me/photos/618762c098c4b2f2209290e4f9f140e5.jpg" width="810" height="1080"]
 12. Retired card

  [img src="https://catf.me/photos/665cbbd7a42527ab4c1f730062609e6a.jpg" width="1080" height="810"]
 13. New shell

  [img src="https://catf.me/photos/d31fa35b45795864395d22f5fd75301c.jpg" width="810" height="1080"]
 14. Day…………………………1

  [img src="https://catf.me/photos/a22c434ba1485d0fb1840bd896fa88c5.jpg" width="1080" height="810"]
 15. Day 15

  [img src="https://catf.me/photos/40f84bb8288b30bff7a0e806ff68bc55.jpg" width="1080" height="810"]
 16. Clean day …

  [img src="https://catf.me/photos/15bb0277f3420b1141ab9c9984b0a561.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/0537d053b125329547b12de67050d102.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/846708d9d30d1d9c61e0147945b4b9ae.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/4873ac2e8908844250ef294ceb8e418f.jpg" width="1080" height="1080"]
 17. ASUS

  [img src="https://catf.me/photos/e42949531fa969afc86df52016a072c2.jpg" width="1080" height="810"]
 18. Day … 9

  [img src="https://catf.me/photos/1e0fab4cf69041d10f8a5978be5fd9c8.jpg" width="1080" height="810"]
 19. 呃…侏罗纪3=2020世纪蝗灾 悉尼山火;修改dna免疫,;恐龙大战哥斯拉;复制恐龙🦖!这是怎样一个故事呢……恐龙侵袭家园,小恐龙惨死。他们利用坏人的dna技术复原小恐龙🦖……是的,大概是这么个故事……btw,因为在小屏幕看(不知道有没有200寸)看不出恐龙有多大多恐怖,完
 20. Day 1

  [img src="https://catf.me/photos/7bf1cf365e7c027e0bbdc2a05dbab952.jpg" width="1080" height="810"]
More