Forgot password?
sosososo
 1. 司康

  [img src="https://catf.me/photos/db2db8ddf7470872302a5605dbce1eb6.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/0c7d4c0ced170212aaa9eaa7a444f96f.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/086e2a79252c363d267a9c34254ab2a8.jpg" width="1080" height="810"] 实验了两种新口味,猪肉脯香葱味和橙皮清甜味。我打算慢慢开始卖起来,不知道行不行……周一到周四接单,周五晚开始做,搭上周末......
 2. 南京大排档

  [img src="https://catf.me/photos/66af06f8f2b58f77352f236006b7cf2f.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/c7a381e9a740838d04a0866d8b726a7e.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/47ddd92cf9962c889e1dc9145512c58c.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/9b1f258cfa3156ac0629b7cf19b6969d.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/02826946c258504ee0e53bf6abe3b11e.jpg" width="1080" height="810"]
 3. 这两天的罪恶

  [img src="https://catf.me/photos/257d74a8b884f69499b1e6ce2f5c2153.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/3f8ffa1cfd2229d8a8d7233030aa8203.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/f8e35ba9297c6310a9816b6d0f478e37.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/a9b04ddfbdeea6f0fe58e926d1938f29.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/a7da77b1725b42e4f1a88895d2264192.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/78a088df72806ee7d29683d96ae552dc.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/8594b0233c8a92fd9851cc44775badc9.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/3f9a5b86e1e30dbb943f147be95bbda6.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/2f3886ecdee0a2809513c01d43e2379f.jpg" width="1080" height="810"]
 4. 下午做了佛卡夏

  [img src="https://catf.me/photos/437b64775d018c67c530ff5145d676f0.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/939bde0547ab5a897b23a4974e2a72f1.jpg" width="640" height="960"]
 5. 今日午餐

  [img src="https://catf.me/photos/7e6b8f58dc9d1bc119bf22c14e6b605c.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/8cc4da2011168e2bb1adbe1fa3595e68.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/2a166046d43cbd38eb78926249660cd1.jpg" width="1080" height="810"] 泰式炒河粉~特地买了泰式河粉酱,会让味道正宗点
 6. 大晚上炸个可乐饼

  [img src="https://catf.me/photos/f9b6da07ced18f4908f687a50247c4d2.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/cc30fb46c4c26785b54416bb5679acc8.jpg" width="1080" height="810"]
 7. 好久没拍便当照了

  [img src="https://catf.me/photos/f0f0fb7dfe848d5672dffd412380018c.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/8f2db8ade3af922dd895452245a73609.jpg" width="1080" height="810"] 我变懒了QAQ
 8. 喜欢睡在鞋子上的毛孩子

  [img src="https://catf.me/photos/59757baef257acbed2b1d673328d2514.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/5241273efcad017c254ec96f9a76166a.jpg" width="1080" height="810"]
 9. 好喜欢坂口的颜啊(・ω・)ノ

  [img src="https://catf.me/photos/3297127e52497580844205bdb1d7110c.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/5f8df35a4fe61763e425939de9322555.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/fb2387f5c9f6792d33d986fcd13b7010.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/cec7c145a3f1a2db961cca43482390ae.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/3b1d0558a82d38e76511bf0e0625c11f.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/26291634a0fd6c7dd5c4638827f425e6.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/f075cd072e6b6c15f5880732b155cbe6.jpg" width="1034" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/b3c6ff437b1cf1fb48b0e86b7c21c603.jpg" width="1034" height="1080"]
 10. 20190623

  [img src="https://catf.me/photos/15044a41c0cc714c180206d7589b373f.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/309f1b3219ee3fbc91f5fbcb27afd512.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/d6ad1dd3c40ff7c9d754362ab1a808f0.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/af470dcfb888efa381c6b6ac07ccd7af.jpg" width="1080" height="810"] 赏了花撸了猫拍了照
 11. 今日~

  [img src="https://catf.me/photos/84bbf99588225d956d01663c407bc71f.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/96495aeeb567466dfc6e283ba354a2a4.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/0a9754dfd110a83ff239aa192ba6ad31.jpg" width="1080" height="810"]
 12. 公司出的周边

  [img src="https://catf.me/photos/834e842fd583fdb8227c761e560d36be.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/6927cc026e02723c89845329a2064c78.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/c4d13076dcaab9d8e6cc3dbefd2d743b.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/dd0a2958837faad08433f81fc3e34592.jpg" width="1080" height="810"] 好可爱~~用员工内部价买了四个~
 13. 今天做了汉堡和薯条

  [img src="https://catf.me/photos/8ec1e28db0b36670c64e0dd76e620c21.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/23786aaff462f10a3fa658a5e97233c6.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/caf008f3b725253469647381652f87e6.jpg" width="1080" height="810"] 做汉堡胚花了点时间...
 14. QAQ

  [img src="https://catf.me/photos/6b2ddab3f15266a9b2307f2a8ef2b91a.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/c8c480189e7905387f964e32ac2344b3.jpg" width="1080" height="1080"]
 15. 松子仁蛋炒饭

  [img src="https://catf.me/photos/6b0f5f3ec10277d1065f96977d977780.jpg" width="1080" height="810"] 照着菜谱做的,我也是第一次听说蛋炒饭里放松子仁,特别好奇就跟着做了~味道还不错呢~
 16. 下午烤了一个蒜蓉面包

  [img src="https://catf.me/photos/5a2741071a458c85a66272e10c5ab419.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/010ad937c2a7a0a4213a6b7f063078ae.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/660040e1c5b109908cdcc0b668439b45.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/622b55788a00e3c2b76600588db43414.jpg" width="1080" height="810"]
 17. 做了鸡蛋饼当晚餐

  [img src="https://catf.me/photos/bf784fb3b7b041f8292979de0ebb02b6.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/8c0294004e4837f82ec5ffd98d5d40fd.jpg" width="1080" height="810"]
 18. 便当

  [img src="https://catf.me/photos/0fca1d46fbe3f2d862ef995801ec075a.jpg" width="360" height="1080"] 近期吃得比较素QAQ
 19. 豪华方便面QAQ

  [img src="https://catf.me/photos/0cc6afe1a11a2976ba18dbed2ec56a89.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/3082839b2c5eeccd6b9a3a4d4224c3ad.jpg" width="1080" height="810"]
 20. 好可爱的睡姿

  [img src="https://catf.me/photos/fc46c1186742f1ce519ef8e933450670.jpg" width="1080" height="810"]
More