Forgot password?
koyomi
 1. 有了前两话再来这个就是折磨啊

  一点都笑不出来啊(・ω・。) [img src="http://catf.me/photos/d50d82efb62ca569f66bd4b32f4efea9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7a4a5272545382fbdbde49cb7c32e214.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8815f4b465e37d8454634ed7d0d1fb2d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/df40c877ee2f71c4e4d43e7e30dfb01a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5e12599516b42d9c2abf607ad8bc1b0b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5fec7e70f19d2d7c156267d7929c0b82.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2bf8c9316b951b360590a7eb508d4a87.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4501e11cfe5cae55ffca55e12f4428bf.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4522e64e4e33360918c458441b67f22d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/adee746233f3209372f0581c24381b77.jpg" width="640" height="360"]
 2. 超展开好评(* ̄ω ̄)

  [img src="http://catf.me/photos/30bb664fde30676d4c4a74ab618d543d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fb0182e8f8a16b73717479fc1e3231af.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/310ace29482d69b499c64c0088f0ba89.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/e0d307888b75e3859f829dc6c62fdb2c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0bf6f81df3fb26bca670f77daac42ccf.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c9f6a2f1737f447d20444191b0f15368.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8e12b1d6441b1201ddb8503881e0a178.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ce3b26604452df3be99bceef3574600d.jpg" width="640" height="360"]
 3. 玛嘉帅爆> <

  [img src="http://catf.me/photos/e352d957a91bd4bcd795a1a44b4974e2.jpg" width="640" height="951"]
 4. 最近不明的烦躁…可能是回血的东西看太多了有点嫉妒人生赢家或者更加自卑了?嘛 调整一下去补补费血作好了,晚安~
 5. 把ASL2012补了,很不错啊(* ̄ω ̄)
 6. 快三周没看不笑猫……

  说实话跟原作相比真是逊色不少,剧情砍掉很多,动画也完全没有达到监督在原作中插画的效果,人气略低也是意料之内呢。 [img src="http://catf.me/photos/aa2425b6fed367c69d959196d767d2ba.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/409787a7a592b4f1fff23387f0c4c262.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f0c42d66616f49d980990cff1cbb2707.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c315d20f67a98fd6b81e764a071d7349.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/221dd73425dcb98896cb6a52a9b1f09a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2f6e755ceecc939f1d45282b8c8b6288.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ec8a25d3e58633fb0e2921ba6b82a598.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b751372b5a75eb7ff90501ba8c9ad1dc.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/18c3c4097a1d444f9e6a3b69106dd7af.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b25f76ab940c9aa109016bb8f920a166.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5083435febc2d1ebe74d17df2b1bebc8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/066a5bace0ae9b5107f3b4a1732eff99.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/95fb46cd072101709bc23b815a717b8c.jpg" width="640" height="360"]
 7. 直接第二季决定啊……人气真高

  [img src="http://catf.me/photos/2376971e642139389d6bcda81e6a0a4a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c29079f9a4b819872b377f2f4915c634.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/aedf3f4128e05cb0ddf10795a7d8ae37.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2bb5a12446362632b0f4e9742b8bab3c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/38964a8e42c426a30f051b89e4570f11.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7f35d752abd2bc44237ade8ab43bfdde.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d3c950442d3157a51fb6e5a2934bbb56.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8bfb790dcbf4cdde2291e8f61bce1ef7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7e6b71dff6a4547212b0956fd90a34c6.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/9ff23e46b50bc28d82e6ac3ed8e72966.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c90bad2d79803a171bab5f217f24adfd.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/058b77dc8ef0f303a05289f5713b7aaa.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/393a1edb2866139622ca617a017df9f0.jpg" width="640" height="360"]
 8. 有点混乱了……

  在魔禁第一季里,学园都市的树状图设计者不是在妹妹篇之前就被书记模式的茵蒂克丝打掉了么?那下话要说的是啥(・ω・。) [img src="http://catf.me/photos/01ccdd11a0fb2fa838d594b497d7d376.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5b3a8aad2a73a0253a10d49de51b9bb8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/af24bab14ae2015a12150ea9b435e0cd.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/56d66d0a41fbaf5b4eed798bb4de98fd.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5e415ba19e600a2cf1a6f463a96452fe.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ef5c111b376b015478d74d241f903d39.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/98fc0c280b1ac333a3ae537283ff0a17.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b24591095ee75e9c8994bc4a323a5b74.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/28e55c9d433055efd50282ce0161527e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ce70172f431f2c6871a52d5b7d77b56c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fd7ca63ccf59db33da4cff7c84fd346e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f7233322470bf3594a343708b68e208c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/116ba4feb6b7927f4c907f751848f632.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7786f0da7505495bc2d176264bdf115b.jpg" width="640" height="360"]
 9. 然后不明不白的就结束了……

  [img src="http://catf.me/photos/6495a7b8546e18a436b408c456500527.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/09f05784e7d95aa44e54f01cd03136c6.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ebeabcb1487751451ffc26ea45286411.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/00949c96cce7baa81506d7944149b4c5.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7d2d06446ae3ffa3cab123a66b0c6bf8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d41f3fe5b8b0a0a036926730bfb98957.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/3d60d533913cf71d5ef8949fc9bce425.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/bdfdba3f6c00d090932bc49bb62182f6.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/1e1a3ca2aa1d698173f459e983576b59.jpg" width="640" height="360"]
 10. 百合赛高(* ̄▽ ̄)y

  [img src="http://catf.me/photos/9c93567f667e4679e1f37a51805622f4.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/06a69bb84617b8e5e0f691e87163b11d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/1f0546c84fa5ea6e7dcd1fb178ecfe3d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/3638c89736c82585731ee7af9c5ffc03.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/e3f6fcd6b0c06920119d803182fcbb3f.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b1433674c8d5509815ea8a7ea85c66e2.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b73eefb06d2443eb261bba0b000ab56a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f9fb8e9db329f0a49daa9d83c62a8321.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/83aa155d72cd49b028cd45c1f5f1b52a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ba02dd0b358e197ddf0386cf998dae96.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f7f17a648c570041e08e52a39cc2f068.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/e4c5911b98f239e205f0e2f162cc4a1b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0a5d1ce6fe55ae64a2f58ff6e76b87f8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7c735a7ff5c213b5518140b52f46981c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ab99a24b59df333cf24d3b6646628640.jpg" width="640" height="360"]
 11. 凉风看完了~这种历经挫折成CP的漫画还是挺回血的www
 12. 大老师的自虐看得都要哭出来了(ノへ ̄、)

  [img src="http://catf.me/photos/05025659d31f2dfc4f9dc890a386b700.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/3d2ce746410c0e82912e296f73bea417.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/37f97c2e50160c7ee811dcb319aaf0ee.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c17526135cfcd21105f1aa8dcb9b1b5b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fe263440d85604fbe071b628f3ecd44b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d0972577709d31cc496ffb15d4fd2d61.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/bc0cd0d61851af51c972882b1b065fa5.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fb00353d98a078ae41ab6156ebcae046.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/dfe60f8ba63f33d180da084b59b3c9ef.jpg" width="640" height="360"]
 13. 轻国居然弄了一个魔禁剧场版的枪版……拍这东西被抓到不是最少判10年的么……(・ω・。)
 14. 加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)

  [img src="http://catf.me/photos/6df9a2ee93504364551013f8f80bcc3d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/6c5898e5561a1cf4f77b6fcef9cd92a7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0527281a6dba36514241a70e407dd135.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/43127b8fd592faad907fa8e3d41e1cc2.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/26f467c6bdedb418d613bdc90a522f16.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4c765d1bdfb3ffbfac66ce8341ece8f9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/61069f670a066c5f976f61c6f8db3059.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b2fadf4eba31901bd98992979583d499.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c108894e17f9259a70b924ee33806400.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/1f28627ed61ad9d19360186e6bb1c08f.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/bd83be1a328d095bcf0c91e9e675d54c.jpg" width="640" height="360"]
 15. 开始补NTR小镇同作者的画的凉风~早期作品果然稍有不成熟,不过也还不错(* ̄ω ̄)
 16. NTR小镇追上了~这作者画的妹子真不错(* ̄ω ̄)
 17. 洗个凉水澡回来……椅子是热的……鼠标也是热的_(:зゝ∠)_
 18. 凌晨醒了开始看NTR小镇一直到天亮……(・ω・。)
 19. 睡了两小时……这么热真是作死……
 20. 从昨天开始看有你的小镇,唤醒了我熊熊燃烧的NTR之魂XDDDDDD
More