Forgot password?
qqcandychen
 1. 宁静的下午

  [img src="http://catf.me/photos/0b837dd086b3a6b404cf8578c458d7b8.jpg" width="640" height="480"] 你能相信大教堂隔壁就是我的教室吗??!! [img src="http://catf.me/photos/a3620a410309ca3e375f177fb0966f94.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/785bd27c780affc483ebd843bcaad0c7.jpg" width="640" height="480"]
 2. 今日摘要

  [img src="http://catf.me/photos/8bfc7c83862ea0b7285e1319b520c3e5.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/6aed153305f43bded91a410c19e2651d.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/bd4a10a729ef6450b42b6f38a7ff1dca.jpg" width="640" height="480"] 请姐妹们吃海鲜,吃了我$300,心疼啊 [img src="http://catf.me/photos/1107a3d4212dd6d747cf25a87de0cecf.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/2e785023e3a4e4909bd4f8b1ef00aa48.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/9ba7787c276d131a3a8ce6a9e8fd71d1.jpg" width="640" height="480"] 吃完海鲜去看电影,说实话,头一次看到米国有这么多人······
 3. 最近的照片,好久不来

  [img src="http://catf.me/photos/25456295601d598930342298f5c9615b.jpg" width="640" height="423"] [img src="http://catf.me/photos/7d023d57a2873f8635f02d85cd7eefd0.jpg" width="640" height="423"]
 4. 入学了入学了,终于忙完了,本月内拿到驾照,买部车车,生活美好了,奥野,听说好多人想我了??嘿嘿
 5. I (b)NYC

  [img src="http://catf.me/photos/6718e9b5d7e00980afda5f2cbe4831e1.jpg" width="640" height="426"]
 6. NYC的全城游行真带感,好梦幻····
 7. 火鸡一点都不好吃·····
 8. 我不是郑州人····

  [img src="http://catf.me/photos/a962fb6211e645f191b7771c75b10ac5.jpg" width="542" height="413"]
 9. 松鼠一根筋

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzIzOTI0MTI0/v.swf"]
 10. 求推荐

  [img src="http://catf.me/photos/019ec382dc23f55a015926cd58a38686.jpg" width="625" height="518"]
 11. 谢谢所有记得的人(内涵一把)
 12. 今天我最大········哼·······
 13. 我们学校的电影,近期将在上海上映,欢迎收看·····[link url="http://lobsboston.com/involvement/offshore-coming-soon/"]
 14. 测试···
 15. COD8MW3已经打穿,再没有可以坐等的了·······
 16. COD8MW3下载中······
 17. 冬令时好哈皮,时间往后推迟一个小时,ohyeah~
 18. 喝醉了,所以给你们福利

  [img src="http://catf.me/photos/aba294e18afa2e0d9effe11c1e583e3e.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/26d3fe2bfefbc51d4bf0a742513a36ef.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?size=360x280&scale=2&sensor=true&zoom=15&markers=color:red|42.3304735,-71.1149566" width="360" height="280"]
 19. 0下,我穿着短裤,喝着烧酒········
 20. 大大的一个B

  [img src="http://catf.me/photos/0de2a391b803cb5e9e807867fecf9718.jpg" width="640" height="428"]
More