Forgot password?
yzS_o
yzS_o

存一个基三笑话

圣火昭昭,圣光耀耀,凡我弟子,喵喵喵喵。怜我猫猫,飘零无助,恩泽万物,唯猫猫故。
猫猫慈父,知义知情,启我澄心,苏我明性。怜我世间,魔尘坌染,除恶扬善,唯猫猫故。

生亦何欢,死亦何苦。熊熊圣火,焚我残躯。十二常宝,普启诸明,妙音引路,无量净土。
喵喵喵喵喵
tomdotk
毅一叨叨喵
表示看不懂
2022-07-12 10:10:51
yzS_o
叨叨喵毅一
是游戏笑话
2022-07-18 06:03:52