Forgot password?
yqjun
 1. 這個夏天只有負能量
 2. ‪父母很奇怪⋯在香港想去日本時,一直說香港是世界最好的地方。來了京都後有去別的城市的念頭,就說京都是日本最好的地方⋯反正就是希望把我一直按在一個地方不動‬
 3. 生活没有盼头……
 4. 没有一天想工作……这日子活得没啥意义……
 5. noon ZzzZzZzZzzZZZzz

  [img src="https://catf.me/photos/fd2b605a706660efeb6ecf0dca7d2e4d.jpg" width="1080" height="1085"]
 6. light song

  [img src="https://catf.me/photos/63bb891232de17d852541112d40de771.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/5c9168a2a16607075e58d64e1f1be5da.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/968921f82c575a8f4f91bb9a20fdd8ba.jpg" width="1080" height="1447"]
 7. 暮色

  [img src="https://catf.me/photos/57147bef74a5971b6ba819c83eb9127d.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/4878ea087d302bb2ae1fbca01fb7431d.jpg" width="1080" height="1080"]
 8. 这个冬天可能会很忙…驾照考试、房间契约满了换间小房子、离职的觉悟、去北海道短住一段时间、在雪天里慢慢想下一步…(如果计划没有被打乱的话…
 9. 关于莉莉周的一切

  [img src="https://catf.me/photos/e8d4cf993292747f8ed5dc6063c7e554.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/c79b03f6e44ef478789c78c92ad61d8d.jpg" width="1080" height="1085"]
 10. 口口口口

  [img src="https://catf.me/photos/2f478d9ecd2f3091c598a03788448994.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/82d185f158ea2c86f725c7cdd9a2f2d6.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/d43ad918e1282f5a605ba4920882ed9b.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/74719f3c5e95eb7952e508ece20fe3a7.jpg" width="1080" height="1080"]
 11. 两天四十里、熊野古道的山

  [img src="https://catf.me/photos/63fa74fea4dc31919e0f53e8a70145d8.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/1bb5a18f96dd8ac08bc7941de181a9d3.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/31df1a42e5cf0b6050ce5e1cc24fd839.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/5157a26a88ce9c8f8bb1918405f6f4c4.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/f5dd28e51e3b09f997fdc04e022909ac.jpg" width="1080" height="810"]
 12. 昨天熊野古道走了十九公里,今天继续二十公里

  [img src="https://catf.me/photos/fba1f3134b623716fe6871b74633b619.jpg" width="1080" height="1921"]
 13. 阿垃垃垃垃垃圾君(已剪

  [img src="https://catf.me/photos/2df7a0540950aa990423854509ae7100.jpg" width="1080" height="362"]
 14. 空虚

  [img src="https://catf.me/photos/d2f3689628f702375cbb449bf789ec39.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/84d4362996470c8fd08bb32e870927f3.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/17a25819fa20c1db1eb05728ea74ad6c.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/70cec1bd85f807d3404f128a60190c78.jpg" width="1080" height="731"]
 15. 真想离职了…周日晚上都是情绪的溢出点…考到驾照就离职去开车四处去走走…
 16. 日暮下

  [img src="https://catf.me/photos/ee470d68c21637026236e0032470261b.jpg" width="1080" height="1595"] [img src="https://catf.me/photos/41fd38957197fbb2675ac521ac89e54b.jpg" width="1080" height="1595"] [img src="https://catf.me/photos/6d659a07e8465b50a1e1546b2e7b4c75.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/f1f8e58edcb056f47c4cf112153318f3.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/5fc4310e2c11136b0059422722febbf0.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/de61f9ca251946bf7caceb3e743eb553.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/49f9fb3df31c9f57aa4e89116f51d71d.jpg" width="1080" height="1558"] [img src="https://catf.me/photos/2a882c4235a5ad97b407a7fcb8fd6fc7.jpg" width="1080" height="1620"]
 17. 不想当程序员了……我能做什么……
 18. WFH 的好处是有一个怡静的早晨

  [img src="https://catf.me/photos/59b09e1256c73b841be9ca6c04d4db03.jpg" width="1080" height="1077"]
 19. 只言片语

  [img src="https://catf.me/photos/df5a980831eb7718a84c67cdff765c16.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/d7930445351a0b1f7a6e1c115b414f3e.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/9af11a5aa5052da44556978e0092949a.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/063597af54c72286ab1c6740339df4dc.jpg" width="1080" height="1921"]
 20. 每次都把古典吉他放在双膝间才想起这不是大提琴…
More