Forgot password?
yqjun
 1. 孤独感写真

  [img src="https://catf.me/photos/df25dec1bfe9634e90322e438cbbbd1e.jpg" width="716" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/bf193ff07ca3294e518ead6ed563ea07.jpg" width="716" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/3d94f3c40a2fcd12ec98cf2d2002ce0c.jpg" width="716" height="1080"]
 2. Random 日常

  [img src="https://catf.me/photos/1609a3d5ca4bdf1643e0206949ea2051.jpg" width="1080" height="1624"] [img src="https://catf.me/photos/0fffffffb1691afc55fd5d33bd5761d7.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/d6585f53004fffd06f3d26661be7ea7e.jpg" width="1080" height="1618"] [img src="https://catf.me/photos/d7ba7929516451faf259830891db9516.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/98d28aef8d11109adb338af99b817f25.jpg"] [img src="https://catf.me/photos/3e0821fc732df37c0de683eb2dc5a391.jpg" width="1080" height="1926"] [img src="https://catf.me/photos/777ccca1b4c02638696726d29044cb4e.jpg" width="1080" height="864"]
 3. 周一的早上我只想摸鱼……
 4. 有一堆衣服,当观察者睡着不再观察的时候,他们会出现在椅子上。然而当观察者醒来进行观察的时候,他们又会回到床上。
 5. 考虑(纯想)在京都或大阪投资民宿得怎么经营得多久才回本(- -
 6. [img src="https://catf.me/photos/31224a2c2f7fb380b579adde26e4b7cf.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/0e96712965ba24412643c2a3f3c18d46.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/e36a29f53ab43bc5d8d68601a51bc90b.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/4c2ab1acdf4dfbf29cbe5c93657d40df.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/e1a99c98d6252f383a233934ed487a22.jpg" width="1080" height="1622"]
 7. 月がきれい、君も

  [img src="https://catf.me/photos/f3e287e71511f5b3bfd3167eef984334.jpg" width="1080" height="1620"]
 8. 街头

  [img src="https://catf.me/photos/adaab2cca1a4f3fe36ce1552a63f8fee.jpg" width="1080" height="1347"] [img src="https://catf.me/photos/09a77a8907a0b726ce1044558de5ed3d.jpg" width="1080" height="1624"] [img src="https://catf.me/photos/9d3a5b7a226a1a5daa32335c312a5295.jpg" width="1080" height="1628"] [img src="https://catf.me/photos/7ac70a5b49132712e4a8b945d652c303.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/b9de25a819df3c01026f7797280994a8.jpg" width="1080" height="1355"] [img src="https://catf.me/photos/02d9b133b9c6860585a363427e8b95ec.jpg" width="1080" height="1929"] [img src="https://catf.me/photos/f2c11ca46a29cc01a4e3271db399d3bc.jpg" width="1080" height="1924"]
 9. 谁拥我入眠ZzzZzzZzZzz (没睡好的周一从丧开始
 10. 遺伝子

  [img src="https://catf.me/photos/3dd4a6ca666c5795d83a9deba376a30a.jpg" width="1080" height="1620"]
 11. 据说豆瓣…
 12. 在月曜日的早晨突然脑子进水做了全屋大扫除才出门上班的社畜可能全日本仅此一只 ( ´_ゝ`)
 13. 下鸭神社的午后

  [img src="https://catf.me/photos/218412dc3b1f7ab7fb01dbb9a6c50b68.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/f7877c159d99e8fe40f247bea0e48cdb.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/723afe397ada2ab8b905d418cbb33e44.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/2664efc496d92c92a1fec547fbff3121.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/bc734cf7f3f5b2802bfc9d83bd8a6236.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/fb3932b231fca2c1afc292d6b699f2b0.jpg" width="1080" height="1620"]
 14. 最近飞了太多次了……接下来我只想老老实实呆在大地之上……累…
 15. 逢いたい

  [img src="https://catf.me/photos/71b1c9378727a5a46fe573d923b8d0d1.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/fd6ebcf01094a80e0452e61c91b050d2.jpg" width="1080" height="1921"]
 16. 秋分

  [img src="https://catf.me/photos/1bf42956c95387a3b10e813058e7d697.jpg" width="1080" height="1239"]
 17. モヤモヤする

  [img src="https://catf.me/photos/59cf15a80152d512721bb0bca22c4f46.jpg" width="1080" height="1342"]
 18. [img src="https://catf.me/photos/17d0ec920883f0b4a35257244f53499e.jpg" width="1080" height="1628"]
 19. 某同事因为搞出了太多事,要“留校察看”了。我也想下一阶段开始前赶紧把他踢出项目组。
More